AVG

Privacy verklaring Logiesverstrekker op Terschelling en Texel

Uw privacy
Als logiesverstrekker op Terschelling en Texel spant deze zich in om uw privacy zo goed mogelijk te waarborgen. Er wordt vertrouwelijk omgegaan met de informatie die u verstrekt.
Bij de verwerking van persoonsgegevens wordt gehouden aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming
(AVG mei 2018).
In deze privacy verklaring informeert ondergetekende u hoe en door wie er met uw gegevens wordt omgegaan.

Toepasselijkheid
Deze privacy verklaring is van toepassing op alle aanvragen, boekingen, reserveringen en verzoeken om informatie die u doet.

Gegevens logiesverstrekker;
Naam: dhr. R. Terpstra (eigenaar)
KvK nr.: 58431470
Activiteit: De verhuur van accommodatie faciliteit (twee Chalets).

Uw gegevens
M.b.t. de hiervoor omschreven activiteit heeft de logiesverstrekker voor administratie en correspondentie beperkte persoonsgegevens nodig van de boeker. Deze beperkt zich tot die van de hoofdboeker (contactpersoon).
De boeker, het contactpersoon, is bekend dat verstrekking van haar persoonsgegevens aan de logiesverstrekker en/of haar bedrijfsmatige relaties nodig zijn voor haar bedrijfsvoering en geschiedt op vrijwillige basis.
Zo mogelijk zal voor een zo efficiënt mogelijke bedrijfsvoering de logiesverstrekker contact aangaan met de (voormalig)boeker. Indien de (voormalig)boeker aangeeft daar geen prijs op te zullen stellen zal dit verzoek daartoe eerbiedigt worden.

Hiermee voldoet de logiesverstrekker aan de wettelijke grondslag welke haar recht geeft tot het voeren van persoonsgegevens.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

1. De accommodatie en verhuurgegevens zijn vindbaar via;
Website logiesverstrekker
Website VVV Terschelling
Website VVV Texel
Website ‘op-Terschelling’ en ‘op-Texel‘
Binnen deze websites worden geen persoonsgegevens vermeld.

3. Opslag door logiesverstrekker van de minimaal benodigde persoonsgegevens geschieden digitaal en op papier.
a. Digitaal: deze, in welke vorm dan ook ontvangen, worden op de PC van de logiesverstrekker op haar privé adres opgeslagen. Deze PC is voldoende beveiligd tegen diefstal, verlies of ander onrechtmatig gebruik van deze gegevens.
Hulpbestanden opgesteld door de logiesverstrekker beperken zich tot vermelding van naam en woonplaats boeker en zijn opgesteld in Excel. Deze bestanden zijn beveiligd.
Anders dan onder punt 4. vermeld worden deze bestanden niet gedeeld.
b. Papier: deze (prints) worden in een ordner op volgorde van jaar gerangschikt en opgeslagen.
Deze bestanden worden niet gedeeld.

Benodigd persoonsgegevens van de hoofdboeker zijn;
– Naam
– Adres
– E-mailadres
– Mobiel telefoonnummer (opgaaf niet verplicht doch geadviseerd)

4. Digitale verstrekking van persoonsgegevens van hoofdboeker in relatie tot verhuur geschiedt alleen aan;
Parkbeheerder Terschelling: naam, adres en landafkorting. Dit t.b.v. afdracht Toeristenbelasting.
Parkbeheerder Texel: naam, woonplaats en landafkorting. Dit t.b.v. sleuteluitgifte.

6. Bewaartijd van persoonsgegevens;
Digitale gegevens voor zover als nodig geacht voor juiste- en wetmatige bedrijfsvoering.
Vernietiging middels definitief verwijderen van het bestand (delete).
Papieren versie voor zover als nodig geacht voor efficiënte- en wetmatige bedrijfsvoering.
Vernietiging middels versnipperaar.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Uw rechten
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien en om te verzoeken tot correctie, verbetering, afscherming of verwijdering van uw betreffende Persoonsgegevens.

Klachten
U kunt klachten over niet naleving van voorgaande of klachten om andere redenen aan ondergetekende kenbaar maken en/of aan de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens
Heeft u nog vragen of opmerkingen na het lezen van deze privacy verklaring? Neem dan gerust contact op met ondertekende.
Aldus verklaard door;

dhr. R. Terpstra

8 december 2018.